Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
Jak odzyskać podatek VAT z tytułu wywłaszczenia?

W ostatnich latach na terenie naszego kraju obserwujemy znaczny wzrost inwestycji publicznych polegających w głównej mierze na budowie dróg publicznych i autostrad oraz infrastruktury kolejowej. Nieodłącznym elementem inwestycji drogowych są procesy wywłaszczeniowe na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które zostały uregulowane odrębnymi przepisami prawa.

Podatek VAT a wywłaszczenia?

Na gruncie tych przepisów każdy z nas może zostać pozbawiony własności działki gruntu, mieszkania oraz domu, jeżeli posiadane przez nas nieruchomości znajdują się na obszarze na którym ma zostać zrealizowana inwestycja publiczna.

Podstawą prawną przymusowego wywłaszczenia nieruchomości jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nazywana specustawą drogową. Ustawa reguluje szczególny tryb procesu wywłaszczeniowego oraz ustalania wysokości i wypłacania odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna – wywłaszczenia

Na podstawie art. 11a ust. 1 ww. ustawy wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich, i starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi (najczęściej GDDKiA). W zakresie tym w całości zostały wyłączone przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – oznacza to, że ustalenie lokalizacji drogi w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej może nastąpić niezależnie od tego, czy dla terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz niezależnie od treści postanowień takiego planu.

Z art. 12 powoływanej ustawy wynika wprost, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Natomiast nieruchomości lub ich części stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych (lub własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych) z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z przepisów obowiązującego prawa wynika, że istotą wywłaszczenia jest pozbawienie (lub ograniczenie) prawa własności nieruchomości, a nieruchomość objęta procedurą wywłaszczenia staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Wywłaszczonemu przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

Przepisy regulujące procedurę wywłaszczenia odnoszą się do kwestii ustalenia przysługującego odszkodowania na rzecz wywłaszczonego. Z kolei w zakresie tego odszkodowania pojawiają się problemy natury podatkowej, z którymi wywłaszczenie muszą się zmierzyć samodzielnie po zakończeniu procedury wywłaszczeniowej.

Uzyskana przez nich kwota odszkodowania w żadnym stopniu nie uwzględnia ewentualnego obciążenia podatkowego, które musi zostać przez nich uiszczone na rzecz organów podatkowych. Często też wywłaszczeni całkowicie nieświadomi obowiązków podatkowych po upływie długiego okresu czasu dopiero po uzyskaniu wezwania z urzędu skarbowego zostają poinformowani o powstaniu ogromnej zaległości podatkowej wraz z odsetkami (które przy kilkunastotysięcznych kwotach odszkodowania mogą wzrosnąć do dużych kwot). Ewentualne zobowiązanie do zapłaty może okazać się bardzo dotkliwe dla wywłaszczonego, gdyż w znaczny sposób wpłynie na obniżenie uzyskanego odszkodowania, które w rzeczywistości pozostanie wywłaszczonemu do dyspozycji.

Największe wątpliwości wzbudza kwestia opodatkowania podatkiem VAT otrzymanego odszkodowania. Problem przybiera na sile w przypadku właścicieli gruntów będących jednocześnie rolnikami zarejestrowanymi, jako czynni podatnicy VAT, którzy przed wywłaszczeniem wykorzystywali nieruchomość w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Wywłaszczeni nie stoją jednak na przegranej pozycji w sporze z organem podatkowym

Nasza Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz właścicieli nieruchomości objętych postępowaniem wywłaszczeniowym na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w związku z budową dróg publicznych i autostrad, a także innych inwestycji publicznych. Udzielamy wyjaśnień w powyższym zakresie oraz reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt: SAS TAX Polska Sp. z o.o. paulina.nuzynska@sastax.pl tel. 502-543-740

Odzyskanie podatku VAT z wywłaszczenia!

Poszukujesz pomocy w odzyskaniu podatku VAT z wywłaszczenia? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Prowadzimy pomoc, doradztwo raz cały proces dla naszych klientów chcących odzyskać VAT!

Paulina Nużyńska

Nasz Specjalisa – Doradca podatkowy, dział podatków SAS TAX Polska

Szybki Kontakt:

telefon: +48 502-543-740 email: paulina.nuzynska@sastax.pl

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.