Skip to main content

Jedna trzecia Polaków posiada zwierzę domowe, którym jest pies. Niewiele osób myśli jednak przy podjęciu decyzji o wychowywaniu czworonoga, że zaistnieć przy tym może obowiązek podatkowy. Podatek od psa istnieje już od 1991 roku i jest uregulowany art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Kogo obowiązuje podatek od psa?

Art.  18a.  [Opłata od posiadania psów]

  1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
  2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Z powyższego artykułu wynika, iż podatek od psa jest całkowicie zależny od gminy, w której mieszkamy. Warto sprawdzić, czy gmina, w którą zamieszkujemy wymaga od nas uiszczania takiej opłaty. Każda strona internetowa gminy powinna taką informację posiadać wraz z terminem jego zapłaty. Można płacić daninę w kasie gminy, przelewem na konto lub u inkasenta wyznaczonego przez władze.

W zależności od ustaleń samorządu gminy, to Minister Finansów w obwieszczeniu ustala górną granicę kwoty podatku od psa. W bieżącym roku tj. 2023 wynosi ona 150,93 PLN. Samorządy mogą przyjmować kwotę niższą od tej wspomnianej wcześniej np. roczna opłata w gminie może wynosić 42 PLN od jednego pupila. Często jest to zależne od rasy oraz wielkości czworonoga.

Jeśli w Twojej gminie podatek od psa jest określony, to istnieje obowiązek jego uiszczenia. Jednak tak jak od każdej reguły, tak i tutaj, występują wyjątki.

Kto jest zwolniony z uiszczania podatku od psa?

Nawet jeśli posiadasz psa, a gmina w której mieszka wprowadziła podatek od pupila, niekoniecznie będziesz do jego zapłaty zobowiązany. Tak jak widzimy, w powyższym artykule, zwolnieniu z podatku od psa są osoby, które:

– ukończyły 65 lat i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe,

– posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– posiadają orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności i posiadają psa asystującego.

Powyższe zwolnienia mają zastosowanie zawsze gdy posiadasz jednego pupila. Każdy kolejny czworonóg będzie podlegał opodatkowaniu, niezależnie od niepełnosprawności czy przekroczeniu wspomnianego wieku.

Wyjątkiem jest zdarzenie, w którym osoba uiszcza podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy i posiada maksymalnie dwa psy. W opisanej  sytuacji podatek obejmie dopiero trzeciego i każdego kolejnego podopiecznego.

Niekiedy możesz być zwolniony z podatku od psa, jeśli twój czworonóg jest ze schroniska lub posiada oznakowanie chipem. Należy pamiętać jednak, że zależne jest to od gminy i niekoniecznie obowiązywać to może na terenie Twojego zamieszkania.

Nie zapłacisz również podatku jeśli jesteś członkiem personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie odpowiednich umów, jeśli nie mają polskiego obywatelstwa ani stałego pobytu na terytorium Polski.

Podsumowując, decydując się na pupila naszym kosztem nie będzie zatem wyłacznie karma, wizytu u weterynarza czy psie spa. Do kosztów utrzymania i sprawowania opieki nad czworonożnym przyjacielem musimy doliczyć również te podatkowe należności.