Skip to main content

Wiążąca Informacja Stawkowa jest decyzją wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, służącą ustaleniu prawidłowej stawki opodatkowania VAT dla dostawy towarów lub świadczenia usług, a także ustaleniu czy zachodzi obowiązek stosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Ochrona dzięki WIS

WIS zapewnia ochronę podatnikowi, stosującemu się do wydanej dla niego WIS. Oznacza to, że nie będzie musiał zapłacić odsetek za zwłokę w sytuacji, gdy okaże się, ze doszło z jego strony do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Organ nie wymierzy mu również dodatkowej sankcji VAT w takiej sytuacji oraz nie poniesie konsekwencji na gruncie kodeksu karno-skarbowego. Co najważniejsze z ochrony mogą korzystać również podatnicy stosujący się do WIS wydanej dla innego podatnika, pod warunkiem, że wydana została w zakresie tożsamej usługi lub towaru.

WIS stanowi decyzję administracyjną i zawiera pełen opis towaru / usługi, ich klasyfikację zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWIU, Polska Klasyfikacją Obiektów Budowalnych PKOB lub Nomenklaturą Scaloną CN, a także właściwą stawkę podatkową. Podatnik z wydanej WIS dowie się czy stosowana stawka podatku VAT jest prawidłowa, ale także jak prawidłowo klasyfikować towar lub usługę zgodnie z PKWIU, CN lub PKOB.

Wniosek o WIS właściwy jest dla pytań o to jaką stawką VAT podlega opodatkowaniu dana czynność. Ponadto możliwe jest zadanie pytania, czy w danej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym oraz jaką stawką VAT należy opodatkować takie świadczenie.

Biuro rachunkowe Sastax Poznań

W ramach złożonego wniosku o wydanie WIS podatnik nie uzyska natomiast informacji czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT lub korzysta ze zwolnienia z VAT. W celu uzyskania odpowiedzi na takie pytania podatnicy powinni złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej.

Zasadniczą różnicą pomiędzy Wiążącą Informacją Stawkową, a interpretacją indywidualną jest zakres wniosku. Cechą charakterystyczną WIS jest to, że dotyczy wyłącznie przepisów w zakresie opodatkowania VAT, a także klasyfikacji towarów / usług dla celów stosowania przepisów ustawy o VAT. Interpretacja natomiast dotyczy wszystkich przepisów prawa podatkowego, z wyłączeniem przepisów ustawy o VAT w zakresie stawek. Ponadto we wniosku WIS przedmiotem wniosku jest jeden szczegółowo opisany towar lub usługa, z kolei we wniosku o wydanie interpretacji zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe.

Biuro Sastax pomoże Ci złożyć wniosek

W składanym wniosku o wydanie WIS podatnik poza wskazaniem swoich danych, dokonuje opisania towaru lub usługi, dokonuje własnej klasyfikacji zgodnie z PKWIU, CN lub PKOB. W odróżnieniu od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wnioskujący o wydanie WIS może do wniosku dołączyć dokumentację tj. zdjęcia, plany, katalogi, atesty, instrukcje, informacje producenta. Dokumenty załączone do wniosku o wydanie interpretacji ORD-IN nie podlegają analizie i ocenie w toku wydawania interpretacji (oczywiście poza dowodem uiszczenia opłaty oraz pełnomocnictwem).

Opłata od wniosku WIS wynosi 40 zł. Decyzja wydawana jest w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Potrzebujesz porady? Zapraszamy do kontaktu