Skip to main content

Prawo do zwolnienia z podatku przysługuje osobie, która pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pracuje i nie otrzymuje emerytury. Ważne jest, by te warunki były spełnione w momencie wypłaty wynagrodzenia. Pracujący senior nie zapłaci podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc, nawet jeśli kilka dni później otrzyma za ten miesiąc emeryturę, o ile w momencie wypłaty spełniał warunki zwolnienia.

Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. ulgę przewidzianą w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT, którą emeryci rozliczą po raz drugi w PIT za 2023 r.

Kto spełnia warunki korzystania z ulgi

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnowali z jej pobierania i pozostali aktywni zawodowo. Polega na tym, że nie zapłacą podatku od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Preferencja przysługuje kobietom powyżej 60. roku życia oraz mężczyznom powyżej 65. roku życia.

Zwolnienie dotyczy przychodów:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 % podatkiem liniowym, stawką 5 % (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • oraz z zasiłków macierzyńskich,

Warunkiem jest, by podatnik podlegał z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Warunki muszą być spełnione na moment wypłaty

Skarbówka potwierdza w interpretacjach, że bardzo istotna jest data otrzymania świadczeń od pracodawcy (w tym odprawy). By były zwolnione z podatku, muszą być wypłacone przed rozpoczęciem pobierania emerytury.

Mówi o tym m.in. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 grudnia 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.709.2023.2.AKR). Sprawa dotyczyła mężczyzny, który osiągnął wiek emerytalny 7 sierpnia 2023 r. Pracował do 28 sierpnia 2023 r. włącznie. 8 sierpnia 2023 r. złożył pracodawcy oświadczenie, że chce skorzystać z  PIT-0 dla seniora. 9 sierpnia 2023 r. otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za lipiec 2023 r. z uwzględnieniem stawki PIT-0 dla seniora. Natomiast wynagrodzenie za sierpień 2023 r. otrzymał 7 września 2023 r. bez uwzględnienia stawki PIT-0 – pobrano zaliczkę w wysokości 12 proc. na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. 30 sierpnia 2023 r. złożył w ZUS-ie wniosek o emeryturę. Decyzja o przyznaniu emerytury jest z 13 września 2023 r., ale faktyczna wypłata nastąpiła 23 września 2023 r. Decyzją o emeryturze świadczenie przyznane jest od 7 sierpnia 2023 r.

Zapytał, czy ma prawo do zwolnienia z podatku wynagrodzenia na sierpień 2023 r., skoro wynagrodzenie wpłynęło na jego konto 7 września 2023 r., w okresie tym nie pobierał emerytury (pierwsze świadczenie wpłynęło dopiero 23 września 2023 r.).

Dyrektor KIS wyjaśnił, że z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT wynika, że zwolnione z podatku są przychody otrzymane przez podatnika, który mimo nabycia uprawnienia (prawa) do emerytury, tej emerytury nie otrzymuje. Tym samym, warunek „nieotrzymywania emerytury” powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. wypłaty należności ze stosunku pracy. Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód powstaje w momencie otrzymania środków pieniężnych.

– Przychód uzyskany 7 września 2023 r. z tytułu wynagrodzenia za sierpień 2023 r. do wysokości 85 528 zł korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT. Wypłata ww. świadczenia nastąpiła bowiem przed wypłatą pierwszej emerytury, czyli 23 września 2023 r. – stwierdził dyrektor KIS.