Skip to main content

Zmiany podatkowe w 2023 rokuCo nas więc czeka w 2023 roku i na co warto się przygotować?

Nadchodzący 2023 rok przyniesie kolejne zmiany w podatkach i obciążeniach.  Co istotne dla podatników, w nowym roku nastąpią zmiany w podatku PIT, CIT, VAT ale także m.in. dwukrotnie wzrośnie płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa. Zmiany czekają także osoby uzyskujące dochód z najmu prywatnego czy przedsiębiorców, którzy zapłacą wyższe składki ZUS. Pracowników mogą natomiast ucieszyć planowane unormowania rozpowszechniającej się formy pracy zdalnej w kodeksie pracy.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej

Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą wysokości płacy minimalnej w 2023 r, wobec tego:

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie łącznie o prawie 600 zł w całym 2023 r.,tj.:

 • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 r. wynosić będzie 3490 zł, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3010 zł), czyli o 15,9%;
 • nastąpi podwyższenie płacy minimalnej od 01 lipca 2023 r. do 3600 zł, co oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

 • od 01 stycznia 2023 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 22,80 zł, co oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku, czyli o 15,7%;
 • od 1 lipca 2023 r. podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 23,50 zł oznacza wzrost
  o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Na mocy zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu podatnicy już od 1 stycznia 2022 r. utracili prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od następujących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • budynków mieszkalnych,
 • lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, oraz
 • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Natomiast wątpliwości podatników wzbudził przepis przejściowy, który pozwalał amortyzować na dotychczasowych zasadach (tj. obowiązujących do końca 2021 r.) środki trwałe oraz WNIP nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r., ale tylko do końca 2022 r.

W postępowaniu sądowym wszczętym na skutek skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 4 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 622/22 potwierdził, iż podatnicy będą mogli tylko do końca 2022 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.

podatki 2023 jakie zmianyRozliczenie najmu prywatnego tylko w formie ryczałtu

Od stycznia 2023 roku każdy najem prywatny będzie podlegał wyłącznie jednej formie opodatkowania. Będzie nim ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stawka ryczałtu będzie zależeć od wysokości uzyskanych przychodów, i tak:

 • 8,5% stawka ryczałtu będzie miała zastosowanie dla osób, których przychód z tytułu najmu
  w ciągu roku nie przekroczy 100 000 zł,
 • 12,5% stawka ryczałtu skierowana będzie do osób, których przychód z tytułu najmu
  w ciągu roku przekroczył 100 000 zł.

Zgodnie z informacją Krajowej Informacji Skarbowej, skoro styczniowe zmiany są obligatoryjnie dla wszystkich podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego, podatnik nie musi wykonywać żadnej czynności względem urzędu skarbowego. Zmiana nastąpi więc automatycznie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Natomiast osoby, które dotychczas opłacały podatek na zasadach ogólnych, są zobowiązane  zapłacić pierwszy podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego dopiero w lutym. Ostateczny termin minie tak jak dotychczas 20 lutego.

Zmiany w dochodach uzyskiwanych przez małoletnie dzieci

Od stycznia 2023 r.  dochody osiągane przez małoletnie dzieci własne i przysposobione z rent nie będą doliczane do dochodów rodziców, a więc będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym u dzieci. Będzie to w wielu przypadkach rodziło w 2024 roku obowiązek rozliczenia PIT przez dziecko.

Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców

W nowym roku składki ZUS dla przedsiębiorców mogą wynieść nawet 2.500 zł. Wynika to
z corocznego wzrostu pensji minimalnej. W nowym roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zapłaci więc 1. 418, 48 zł miesięcznie oraz składkę zdrowotną zgodnie z wybraną formą opodatkowania.

Grupa VAT

Do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.

Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych w tym roku.

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120.000 zł i 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30.000. zł – tak jak w 2022 roku.

Skala podatkowa w 2023 roku:

do 120 00012% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
ponad 120 00010 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

zmiany w podatkach 2023Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiąca nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom
 • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2023

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będą mogli w 2023 roku dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wyższej wysokości. W 2022 r. łączna wartość takich odpisów nie mogła prze kroczyć 230 000 zł. W 2023 r. będzie to 241 000 zł.

Zmiany w Estońskim CIT

Przypominając: estoński CIT jest to podatek dla spółek. Jego podstawowe założenie jest proste: dopóki spółka nie wypłaca swoich zysków, to nie musi płacić podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2023 roku w estońskim CIT pojawi się:

 • nowy termin, do którego podatnik będzie mógł zawiadomić organ skarbowy o wejściu w estoński CIT – do końca pierwszego roku podatkowego, w którym będzie chciał
  w ten sposób być opodatkowany;
 • nowy warunek wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej – zobowiązanie to będzie wygasać w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. po czterech latach podatkowych,
 • a ponadto na zapłatę podatku oraz złożenie deklaracji podatnik będzie miał czas do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale zysku lub uchwałę o wypłacie zaliczki.

Zmiany VAT – SLIM VAT 3

SLIM VAT 3 to pakiet przepisów, które mają uprościć rozliczenie VAT. Obecnie status małego podatnika mają przedsiębiorcy, którzy uzyskują nie więcej niż 1,2 mln euro przychodu rocznie. Nowelizacja przepisów ustala ten limit na poziomie 2 mln euro. Dzięki temu więcej firm będzie mogło skorzystać z kwartalnego rozliczania VAT oraz stosować metodę kasową w rozliczeniach.

Inne zmiany wskutek SLIM VAT 3:

 • obniżenie sankcji VAT,
 • możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy,
 • przepisy określające kurs przeliczeniowy przy fakturach korygujących wystawionych w walucie obcej,
 • ułatwienia dla podatników zobowiązanych do stosowania proporcji do odliczania VAT,
 • możliwość opłacania z rachunku VAT większej liczby należności publicznoprawnych,
 • ujednolicenie systemu wydawania wiążących informacji akcyzowych, stawkowych, taryfowych i o pochodzeniu towaru,
 • likwidacja opłaty za wydanie wiążącej informacji stawkowej.

podatki w 2023 rokuLimity podatkowe 2023

Znamy już kurs waluty euro, który pozwala na wyliczenie limitów podatkowych na rok 2023. Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 3 października 2022 r. (był to pierwszy dzień roboczy października 2022 r. – w soboty ani w niedziele NBP nie publikuje tabeli kursów średnich walut obcych) wyniósł 4,8272 zł i wg tego kursu trzeba ustalać niżej wskazane limity podatkowe na 2023 rok.

Zgodnie z powyższym:

Księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości będą mieli obowiązek prowadzić w 2023 roku ci podatnicy rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT, którzy w 2022 r. uzyskali przynajmniej 9.654.400,- zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych,

Podatkową księgę przychodów i rozchodów może prowadzić w 2023 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT, który w 2022 r. uzyskał mniej niż 9.654.400,- zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Limit dla prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego w 2023 roku wynosi 9.654.400,- zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł); Prawo do kwartalnego płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają w 2023 roku ci podatnicy, których przychody nie przekroczyły w 2022 roku 965.440,- zł (200.000,- euro x 4,8272 zł).

Status małego podatnika (PIT lub CIT) ma ten podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy.

Zatem status małego podatnika PIT albo małego podatnika CIT ma (w 2023 roku) ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży brutto (z VAT) w 2022 roku nie przekroczyła 9.654.400,- zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł).

Praca zdalna – zmiany w kodeksie pracy

Nie da się ukryć, że Pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu pracowników na stałe zmieniła sposób wykonywania służbowych zadań. Zapowiadane zmiany w obszarze pracy zdalnej obejmą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Nowelizacja przepisów Prawa pracy zakłada:

 • możliwość nałożenia przez pracodawców obowiązku pracy zdalnej w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, a także w okresie do 3 miesięcy od ich zakończenia
 • możliwość polecenia czasowej pracy zdalnej dla pracowników w przypadku braku zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, ze względu na działanie czynników niezależnych od pracodawcy
 • możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalne, na wniosek pracownika. Dokument ten będzie mógł być złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Okazjonalna praca zdalna w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 24 dni.

Kodeks pracy określi także obowiązki i prawa obu stron, wynikające z pracy zdalnej. Pracodawcy będą zobligowani do zapewniania pracownikom sprzętu niezbędnego do wykonywania swoich obowiązków oraz jego konserwacji. Według projektu nowelizacji pracownik będzie mógł korzystać z prywatnego sprzętu po porozumieniu z pracodawcą. W takim przypadku zatrudniony będzie mógł jednak ubiegać się o ekwiwalent pieniężny.

Nowe przepisy nałożą także na pracodawcę obowiązek zwrotu kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, używanych podczas wykonywania czynności służbowych. Zwrot może mieć formę rozliczenia lub ryczałtu. Co ważne, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika, wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu, nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

To oznacza, że te dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Płatnicy będą zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali (organy rentowe najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie lub wniosek płatnika zostały złożone). Złożone oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

 • oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
 • oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia
 • oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia
 • oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów
  z działalności twórców i artystów.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy CIT i PIT dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi, nie będą już obowiązani wykazywać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. Regulacja ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.. Przy tym należy pamiętać, że podatnik – niezależnie od obowiązków związanych z zeznaniem – i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów mających wpływ na podstawę opodatkowania. Zmiana ogranicza ilość obowiązków służb księgowych.

Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

W niniejszym artykule opisane zostały najważniejsze zmiany, które czekają podatników w 2023 roku. Oczywiście nowych rozwiązań będzie o wiele więcej i ich stosowanie w ciągu roku podatkowego może budzić wątpliwości. Dlatego też zachęcamy do kontaktu z naszym biurem – chętnie pomożemy i zapewnimy kompleksową obsługę twojego biznesu.