Skip to main content

Przepisy wprowadzane przez Ministerstwo Finansów nie zawsze trafiają w gusta podatników, a obciążenia nakładane na przedsiębiorców są zbyt wysokie. Odpowiedzią MF na niedogodności związane z regulacjami staje się SLIM VAT 3, które weszło w życie od 1 lipca 2023 roku zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023r. Nowelizacje przepisów oraz kolejne rozporządzenia zawarte w pakiecie zmian są korzystne dla podatników, o których więcej przeczytasz w poniższym artykule.

 

Czym jest SLIM VAT?

Jeśli nie spotkałeś się wcześniej z pojęciem SLIM VAT, to najprościej mówiąc pakiet przepisów i regulacji, które mają za zadanie uprościć rozliczenie VAT.

Do tej pory zostały wprowadzone modyfikacje w postaci SLIM VAT 1 oraz
SLIM VAT 2. W artykule skupimy się na trzeciej odsłonie udogodnień dla polskich podatników.

Najważniejsze zmiany obejmują takie sektory jak:

1. Płynność finansowa firm

Nastąpiła zmiana w zakresie limitu sprzedaży dla małego podatnika dla celów VAT. W nowo wprowadzonej ustawie Ministerstwo Finansów podwyższa kwotę limitu sprzedaży do 2 000 000 euro. Przypomnijmy, że do tego czasu za małego podatnika rozumieliśmy podatnika, u którego wartość sprzedaży nie przekraczała 1 000 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Po wprowadzonej zmianie małym podatnikiem będziemy nazywać podmiot, którego sprzedaż brutto za rok poprzedni nie przekroczył 9 654 000 PLN.

Dzięki wprowadzonej nowelizacji dotyczącej płynności finansowej, znacznie więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z udogodnień małego podatnika VAT tj. metody kasowej oraz możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT.

2. Formalność w obrocie międzynarodowym

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku wycofuje wymóg posiadania dokumentów księgowych dotyczących WNT tj. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Modyfikacja polega na zmianie kluczowego warunku odliczenia VAT, a w zasadzie odejścia od niego. Przed wejściem ustawy w życie konieczne było w tym celu posiadanie faktury od kontrahenta, a tym samym, wykazanie podatku VAT należnego. SLIM VAT 3 znosi ten obowiązek, usuwając art. 86 ust. 10b 2 lit. a ustawy o VAT. Wprowadzona zmiana zachowuje neutralność podatkową na gruncie VAT po stronie nabywcy, co jest główną cechą WNT.

Nowoczesna księgowość w Poznaniu - Biuro rachunkowe Sastax

3. Transakcje WDT

Ustawodawca zmienia brzmienie art. 42 ust. 12a ustawy o VAT. Regulacja dotyczy sytuacji, kiedy podatnik nie zgromadził w odpowiednim terminie dokumentów potwierdzających wywóz towarów z Polski do krajów UE.

Pakiet SLIM VAT 3 reaguje na różne wątpliwości i niedopowiedzenia w sprawie transakcji WDT. Organy zdecydowały się na rezygnację z odniesienia w art. 42 12a ustawy o VAT do daty dostawy i zaproponowały, że podatnik powinien się cofnąć z rozliczeniem transakcji WDT do okresu, w którym zaistniał obowiązek podatkowy.

Dotychczas stawkę 0% miał prawo stosować podatnik, który otrzymał wszelkie stosowne dokumenty takie jak na przykład CMR. W przypadku braku dokumentacji zobowiązany był zastosować właściwą stawkę krajową do wykazania takiej transakcji. Jeśli w późniejszym terminie otrzymał dokumenty miał możliwość skorygowania takiego rozliczenia cofając się z wykazaniem WDT do okresu rozliczeniowego, w którym została dokonana dostawa.

4. Faktury korygujące

Do lipca podatnicy borykali się z wątpliwościami, jaki kurs przeliczeniowy powinni zastosować dla faktur korygujących w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Sporności w tej kwestii spowodowane była brakiem uregulowań w ustawie o podatku od towarów i usług.

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza art. 31b ust. 1, który mówi, że “W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej uległy zmianie, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu danej waluty obcej przyjętego do przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania przed jej zmianą.”

Powyższy ustęp stanowi ogólną zasadę, zarówno dla faktur korygujących in plus, jak i in minus. Wynika z niego, iż kurs przyjmowany dla faktury korygującej powinien być taki sam jak dla faktury pierwotnej.

Wyjaśnijmy to na prostym przykładzie:

Firma wystawiła kontrahentowi fakturę dnia 01.06.2022 r., w przypadku zmian i wystawienia faktury korygującej powinien zastosować kurs waluty obcej taki sam jak przy wystawieniu faktury w czerwcu tj. faktury pierwotnej.

Istnieją jednakże wyjątki, którymi są faktury zbiorcze i to właśnie przy nich stosujemy kurs NBP na dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej.

5. Korekta roczna

Wprowadzone zmiany dają możliwość podatnikom rezygnacji z dokonania korekty rocznej VAT  pod warunkiem, że różnica między proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych. Dodatkowym warunkiem jest proporcja, a mianowicie musi być ona mniejsza niż wstępna, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między obiema proporcjami a tak zwana korektą wieloletnią nie może przekraczać 10 000 PLN.  Podkreślić należy, że dotychczas każda różnica wymagała korekty rocznej.

 

Poniżej znajdziesz wzór, jak ustalić ostateczny współczynnik proporcji VAT:

Taka zmiana w pakiecie powinna przede wszystkim zminimalizować obciążenia administracyjne związane z odliczeniami VAT.