Skip to main content

Rozważając wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, najczęściej słyszymy, że największą zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie ograniczenie odpowiedzialności. W artykule wyjaśniamy na czym ona polega i do kogo ma zastosowanie.

Ograniczenie odpowiedzialności w tym przypadku to nic innego jak ograniczenie odpowiedzialności za powstałe zobowiązania spółki, a tym samym ochrona własnego prywatnego majątku, która ma zastosowanie w odniesieniu do udziałowców spółki. Odpowiedzialność członków zarządu tych spółek wygląda nieco inaczej. Regulacje w tym zakresie przewiduje w art. 299 Kodeks spółek handlowych. Z przepisu wynika, że w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce, za jej zobowiązania odpowiedzialność solidarną ponosi zarząd spółki. Zatem wierzyciele mogą teoretycznie dochodzić swoich należności od członków zarządu spółki, jedynie w przypadku niewypłacalności spółki. W dalszej części przepisu jednak sformułowane zostały przesłanki, których spełnienie pozwoli na uwolnienie się od odpowiedzialności przez członków zarządu.

biuro rachunkowe Sastax Poznań

W tym celu członek zarządu powinien wykazać, że

  • we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub
  • w tym samym czasie zostało wydane postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie zatwierdzenia układu, lub
  • nie ponosi winy za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości na czas, lub
  • niezłożenie wniosku lub niewydanie powyższego postanowienia nie wpływało na poniesienie szkody przez wierzyciela.

Z powyższego wynika, że członek zarządu powinien na bieżąco śledzić sytuację finansową podmiotu, którym zarządza, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości powinien podjąć takie kroki, jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji. Podjęcie tych kroków jest bardzo istotne, aby zasada ograniczenia odpowiedzialności zadziałała w odniesieniu do zarządu spółki, bowiem nie zadziała ona samoistnie tak jak w przypadku udziałowca spółki z o.o.

Ważny wniosek

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wystąpienia podstaw do jego złożenia, a więc chwili, w której spółka stała się niewypłacalna. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, podmiot jest niewypłacalny wówczas, gdy nie posiada zdolności do regulowania swoich zobowiązań pieniężnych (tych które stały się wymagalne). Przyjmuje się, że utrata tej zdolności zachodzi, jeśli dłużnik ma opóźnienia w płatności zobowiązań pieniężnych przekraczające 3 miesiące.

Postępowanie restrukturyzacyjne może mieć zastosowanie w odniesieniu do spółek, które mają szanse na wyjście z przejściowych problemów z zadłużeniem, a celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia stanu upadłości spółki.

Prawa i obowiązki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezpieczną formą prowadzenia działalności gospodarczej i zapewnia ochronę prywatnego majątku w przypadku problemów z niewypłacalnością, z którymi może borykać się spółka. Jest to niewątpliwie duży atut spółki w porównaniu do innej formy prowadzenia działalności, jaką jest indywidualna działalność gospodarcza. Członkowie zarządu powinni jednak pamiętać, że ich obowiązkiem jest monitorowanie stanu finansów spółki, ponieważ bez tego ograniczenie ich odpowiedzialności za długi spółki nie będzie mieć zastosowania.

Potrzebujesz porady? Nasi specjaliści z chęcią pomogą. Skontaktuj się z nami.