Skip to main content

Każdy polski przedsiębiorca jest zobowiązany do płacenia składek na rzecz ZUS. Osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności muszą, więc liczyć się z tym, że będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątkiem są tutaj rolnicy, którzy nie na rzecz ZUS nie muszą płacić takich składek. Idąc na rękę młodym przedsiębiorcom ZUS stworzył program, dzięki któremu mogą oni płacić przez jakiś czas ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach. Kogo obejmuje „mały ZUS” oraz „mały ZUS plus”? Kiedy przedsiębiorca może płacić obniżone składki?

Składki ZUS obejmują ubezpiecznie emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe. Są to obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, które musi płacić każdy przedsiębiorca. Obowiązkowe jest także opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Dodatkowo można zdecydować się na opłacanie składki chorobowej, która jest dobrowolna. Koszty związane z ubezpieczeniem swoim i pracowników trzeba ponosić co miesiąc. Jest to całkowicie niezależne od sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Rozpoczynając korzystanie z poniższych ulg musisz opłacać pełny wymiar składki zdrowotnej. Nie jest ona objęta żadną preferencyjną wysokością.

Nowoczesna księgowość w Poznaniu - Biuro rachunkowe Sastax

SAS TAX księgowość wsparcie dla nowych firm – „Mały ZUS”

Osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności mogą skorzystać z preferencyjnej wysokości składek ZUS. Cały program dla nowych przedsiębiorców polega na zmniejszeniu składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, można wykorzystać również tzw. „Ulgę na start”. Jest to sześciomiesięczne zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przedsiębiorca zobowiązany jest tylko do opłacania składki zdrowotnej. Jednak może być ona odliczana od podatku (nie mylić z dochodem!) i warto o tym pamiętać.

Z „Ulgi na start” mogą skorzystać osoby:

  • fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikiem w spółce cywilnej
  • nie podlegające ubezpieczeniu w KRUS
  • nie wykonujące działalności na rzecz byłego pracodawcy wchodzące w zakres ich obecnej działalności

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z ulgi to niższe składki na ubezpieczenie społeczne będą obowiązywały Cię od 7 do 30 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak wspomnieć, że ulga dotyczy tylko Ciebie jako osoby prowadzącej firmę. Osoby, z którymi współpracujesz lub je zatrudniasz są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i musisz płacić za nie pełny wymiar składek.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy może skorzystać z opłacania obniżonej składki. Ze skorzystania z ulgi wyklucza się:

  • twórców oraz artystów
  • jednoosobowych założycieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • wspólników spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.

Ważną kwestią są też przedsiębiorcy, którzy na rzecz swojego byłego pracodawcy świadczą te same usługi, które świadczyli przez 2 lata wstecz przed założeniem działalności. Oni również nie mogą skorzystać z „małego ZUSu”.

Żeby móc skorzystać z ulgi konieczne jest oczywiście złożenie stosownego oświadczenia. Musi być w nim zawarta informacja, że przed 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności nie prowadziło się innej działalności gospodarczej.

Obowiązkowa składka zdrowotna wynosić będzie w tym przypadku 381,81 zł. Jest to jedyna obowiązkowa przez 6 miesięcy składka, którą trzeba uiszczać na indywidualny rachunek ZUS. Od 7 miesiąca konieczne będzie płacenie kolejnych składek, których suma wynosić będzie 245,20 zł. Daje to kwotę 627,01 zł.

Jak długo korzystać z „Ulgi na start”?

Okres korzystania z ulgi jest niezmienny i wynosi 6 miesięcy. Jednak dzień miesiąca, w którym rozpoczynasz prowadzenie działalności ma kluczowe znaczenie w wyliczaniu okresu trwania składek. Rozpoczynając prowadzenie działalności od pierwszego dnia danego miesiąca jest on wliczany do 6 miesięcy, przez które możesz korzystać z ulgi. Natomiast, jeżeli chcesz skorzystać z niej nieco dłużej, wystarczy, że firmę założysz drugiego dnia miesiąca. W takim przypadku dany miesiąc nie wlicza się w sześciomiesięczny okres ulgi i okres liczony jest dopiero od przyszłego miesiąca. Takim sposobem przez 7 miesięcy korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

Pamiętaj też, że przerwanie prowadzenia działalności w trakcie trwania ulgi nie zawiesza jej. Możesz jednak w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z programu przed upływem gwarantowanych 6 miesięcy płacenia obniżonej składki.

„Mały ZUS Plus”, czyli składki uzależnione od dochodu

Jest to program skierowany do przedsiębiorców, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli dochodu 120 000 zł. Podczas korzystania z „małego ZUSu plus” przedsiębiorca nie płaci składek w formie ryczałtu, czyli stałej stawki. Jego składka na ubezpieczenie wyliczana jest indywidualnie w zależności od dochodu, który osiągnął.

Podobnie jak w przypadku „Ulgi na start” tu także istnieją ograniczenia w korzystaniu z programu. Wyklucza się z niego przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy, z którym łączył ich stosunek pracy w tym lub poprzednim roku. Wykluczeni są również przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej i zwolnieni z podatku VAT.

Biuro rachunkowe w Poznaniu - Obsługa w premium w SAS TAX

Program ogranicza w czasie preferencyjne obliczanie składki od dochodu. Można z niego korzystać przez 36 miesięcy. Przez kolejne 2 lata składki muszą być płacone w pełnym wymiarze.

ZUS jasno określa system liczenia wysokości danej składki. Ściśle określono dolną i górną granicę wysokości składki oraz to, że nie może być niższa niż 30% składki „małego ZUSu”. Nie może być ona również wyższa niż 60% zwykłej składki. Należy jednak zaznaczyć, że dotyczy to tylko i wyłącznie składek emerytalnej, rentowej i wypadkowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być płacona w pełnym wymiarze.

Księgowa w Poznaniu radzi – O czym należy pamiętać?

Podczas korzystania z „Ulgi na start” nie opłacasz składek na ubezpieczenie społeczne, a co za tym idzie nie możesz korzystać z przywilejów z nich wynikających. Jeżeli w tym okresie zdarzy Ci się wypadek przy pracy lub będziesz musiała opiekować się chorym członkiem rodziny to nie dostaniesz świadczeń z tego tytułu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku urodzenia dziecka. Podczas okresu, w którym nie są opłacane składki nie należy się zasiłek macierzyński. W tym okresie nie opłacasz także składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a co za tym okres ten nie jest uwzględniany podczas wyliczania prawa do emerytury oraz renty.

Pamiętaj także, że po upłynięciu 6 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z ulgi musisz ponownie zarejestrować się do ubezpieczeń. Możesz zrobić to w pełnym wymiarze lub skorzystać z programu „mały ZUS”. Koniecznie będzie ponowne złożenie wniosku w celu rejestracji do ubezpieczeń.

Jak zgłosić do ZUS chęć skorzystania z ulg?

W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności należy zgłosić do ZUS przystąpienie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Odpowiednim formularzem do tego jest ZUS ZZA. Oczywiście najprościej będzie złożyć stosowny formularz już podczas rejestracji swojej firmy w CEiDG. Podczas wypełniania wniosku należy zaznaczyć kwadracik, że dołączasz do zgłoszenia ZUS.

Możesz również wysłać formularz w wersji papierowej lub poprzez program Płatnik oraz aplikację ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Biuro rachunkowe SAS TAX - twój księgowy w Poznaniu

Podczas zgłaszania siebie do ubezpieczenia pamiętaj także o członkach swojej rodziny, np. dzieciach lub małżonku. Jeżeli nie posiadają oni innych tytułów do ubezpieczeń możesz zgłosić ich na specjalnym druku ZUS ZCNA. Nie ponosisz przy tym żadnych dodatkowych kosztów! Każdy ze zgłoszonych członków rodziny będzie mógł w pełni korzystać ze świadczeń na podstawie składki opłacanej przez Ciebie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie to nasze biuro rachunkowe SasTax z siedzibą w Poznaniu chętnie rozwieje Twoje wątpliwości. Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w zakresie kadr i płac oraz księgowości. Poprowadzimy Cię krok po kroku podczas zakładania firmy, a także pomożemy w kwestii skorzystania z ulg w płaceniu składek ZUS.