Skip to main content

Ulgi dla przedsiębiorców w ramach Nowego Polskiego Ładu

Nowy Polski Ład budzi wiele obaw przedsiębiorców. Strach jest uzasadniony z uwagi na to, że większość z przedsiębiorców od nowego roku będzie ponosić wyższe obciążenia podatkowe i składkowe. Nowy Polski Ład wprowadza jednak szereg nowych ulg podatkowych, a także modyfikacji w już istniejących ulgach. Warto się z nimi zapoznać, gdyż może się okazać, że skorzystanie z nich pozwoli przedsiębiorcom na zneutralizowanie podwyżki podatku. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę planowanych ulg dla przedsiębiorców

Ulga na prototyp

Skorzystać z niej będą mogli przedsiębiorcy wytwarzający nowe produkty i wprowadzający takie produkty na rynek. Odliczeniu mają podlegać koszty produkcji próbnej nowego produktu, a także wprowadzenia go na rynek. Podatnik odliczy 30% tych kosztów, jednak maksymalnie 100% dochodu osiągniętego z działalności w roku podatkowym. Zgodnie z projektem wskazane koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym za rok, w którym doszło do poniesienia tych wydatków. Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, którzy wytworzyli nowy produkt w toku prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży produktów

Ulga ma polegać na podwójnym uwzględnieniu w kosztach podatkowych wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów – chodzi o wydatki na uczestnictwo w targach, działania promocyjne i informacyjne, przygotowanie oferty do przetargu itp.

Podatnik w ramach ulgi dokona odliczenia kwoty wydatków do wysokości dochodu podatnika z działalności (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych), jednak maksymalnie 1 mln zł.

Ulga na robotyzację

Podatnicy w ramach ulgi będą uprawnienie do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty poniesione na robotyzację (zaliczone wcześniej do kosztów podatkowych). Ulga będzie dotyczyć przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową. Dodatkowe odliczenie będzie dotyczyć 50% kosztów poniesionych na robotyzację. I nie będzie mogło być wyższe niż dochód uzyskany w roku podatkowym przez przedsiębiorcę z działalności gospodarczej.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Przedsiębiorcy będący płatnikami PIT-4 od wynagrodzeń, prowadzący działalność badawczo – rozwojową będą uprawnieni do pomniejszenia przekazywanej do urzędu skarbowego zaliczki na PIT i zryczałtowanego podatku dochodowego (pobranych od umów o pracę lub cywilnoprawnych) o koszty kwalifikowane, których nie odliczyli w ramach ulgi B+R. Ulga znajdzie zatem zastosowanie w przypadku przedsiębiorców ze stratą lub dochodem niższym niż przysługująca kwota odliczenia w ramach B+R.

Ulga B+R

Ulga znana z obecnie obowiązujących przepisów. Polega na pomniejszeniu postawy opodatkowania ponownie o koszty uzyskania przychodu poniesione na działalność B+R, o tzw. koszty kwalifikowane.

W ramach Polskiego Nowego Ładu ulga ma zostać zmodyfikowana, W ramach nowelizacji centra badawczo rozwojowe uzyskają prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości 200%, a nie jak dotychczas 150%.

Ponadto w przypadku podatników innych niż centra badawczo – rozwojowe planuje się zwiększenie odliczenia w przypadku wydatków pracowniczych do 200%. Chodzi o wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników prowadzących działalność badawczo – rozwojową.

Symultaniczna ulga B+R i preferencja IP Box 

Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnicy będą uprawnieni do odliczenia kosztów kwalifikowanych działalności badawczo rozwojowej od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (opodatkowanych 5% podatkiem dochodowym).

Ulga konsolidacyjna

Podatnicy ponoszący wydatki kwalifikowane na nabycie udziałów / akcji zagranicznej spółki kapitałowej zyskają uprawnienie di pomniejszenia podstawy opodatkowania o te wydatki. Chodzi o wydatki poniesione na obsługę prawną całej operacji, wycenę, podatki bezpośrednio naliczone od transakcji, opłaty sądowe, skarbowe i notarialne. Podatnik w ramach ulgi odliczy maksymalnie 250 tys. zł.

Ulga dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej

Spółka w związku z wejściem na giełdę i jej pierwszą ofertą publiczną, będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania o:

  • 50% wydatków, które poniosła na usługi prawne i finansowe z tym związane, maksymalnie 50 tys. zł,
  • 150% wydatków, które poniosła na przygotowanie prospektu, opłaty sądowe, skarbowe a także notarialne, publikację ogłoszeń.

Podatnik skorzysta z odliczenia w zeznaniu rocznym, składanym za rok, w którym doszło do wprowadzenia akcji na giełdę.

Ulga na terminal płatniczy

W ramach tej ulgi podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego, a także wydatki związane z obsługą transakcji za jego pomocą.

Podatnicy odlicza maksymalnie 1 tys. zł, jednak podatnicy zwolnieni z obowiązku ewidencji transakcji na kasie rejestrującej maksymalnie odliczą 2,5 tys. zł.

Mali podatnicy korzystający z prawa zwrotu VAT w terminie 15 dni, będą mogli dokonać odliczenia 200% poniesionych wydatków, maksymalnie 2 tys. zł.

Kwota ulgi nie będzie mogła być wyższa od dochodu z działalności gospodarczej.

Ulga wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Uga umożliwi odliczenie od podstawy 50% kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność kulturalną, sportową, a także wspierają szkolnictwo wyższe i naukę.

Z odliczenia podatnicy będą mogli skorzystać w zeznaniu podatkowym. Maksymalna kwota ulgi nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej, z wyłączeniem dochodów z zysków kapitałowych.