Skip to main content

Przedsiębiorcy coraz bardziej doceniają zalety kart paliwowych i tankując paliwo korzystają z tych instrumentów. Karta to wygodny instrument, który pozwala na tankowanie bez dokonywania płatności na bieżąco. Mechanizm karty paliwowej opiera się na występowaniu w transakcji 3 podmiotów: stacji paliw, wystawcy karty paliwowej oraz posiadacza karty. Posiadacz karty płaci za paliwo wystawcy karty za dany okres, z kolei wystawca karty reguluje należność za paliwo na rzecz stacji paliw. W takiej sytuacji posiadacz karty nie otrzymuje bezpośrednio faktury za zatankowane paliwo od stacji paliw.

Wątpliwości?

Ideą stosowania kart paliwowych było uproszczenie funkcjonowania przedsiębiorców, jednak praktyka gospodarcza okazała się inna – od wielu lat istnieją wątpliwości w odniesieniu do kwestii prawidłowego rozliczenia się stron tej transakcji na gruncie podatku VAT. Z perspektywy posiadacza karty szczególnie kontrowersyjna jest kwestia odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez wystawcę karty paliwowej (którym może być przykładowo firma leasingowa).

Przełomem w sprawie było wydanie w maju 2019 roku orzeczenia przez  Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie C-235/18 Vega International, w którym to skład orzekający stanął na stanowisko, iż w przedstawionym modelu w wielu przypadkach nie mamy do czynienia z 2 dostawami towaru, lecz powinniśmy rozpoznać dwie niezależna transakcje – dostawę paliwa pomiędzy stacją paliw, a posiadaczem karty oraz usługę finansową pomiędzy wystawcą karty paliwowej, a posiadaczem karty.

Informacje karta paliwowa

Kolejnym punktem zwrotnym w rozliczaniu kart paliwowych stało się wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej z dnia 15 lutego 2021 r. Nr PT9.8101.3.2020 w tym zakresie. W interpretacji sformułowane zostały 4 warunki, których spełnienie, oznacza, że transakcja pomiędzy wystawcą, a posiadaczem karty powinna być kwalifikowana, jako świadczenie usług finansowych zwolnionych z VAT. Przedsiębiorcy korzystający z kart paliwowych nie powinni w takiej sytuacji odliczać podatku VAT z wystawionej faktury VAT przez wystawcę karty paliwowej.

W wydanej interpretacji sformułowano następujące przesłanki, których spełnienie oznacza, że do dostawy towarów dochodzi pomiędzy stacją paliw, a posiadaczem karty paliwowej:

 • Posiadacz karty nabywa paliwo bezpośrednio od stacji paliw,
 • Posiadacz karty podejmuje samodzielnie decyzję w szczególności o:
  • Momencie zakupu
  • Miejscu zakupu
  • Sposobie wykorzystania paliwa
  • Ilości kupionego paliwa
  • Jakości zakupionego paliwa
 • Posiadacz karty ponosi koszty związane z zakupem paliwa
 • Rola wystawcy karty ograniczona jest do udostępnienia karty paliwowej.

Niestety wydana interpretacja ogólna dostarcza kolejnych wątpliwości, głównie w zakresie przesłanki nr 2, ponieważ interpretacja nie rozstrzyga, czy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków w niej zawartych, czy jedynie kilka z nich. Podatnicy w dalszym ciągu żyją zatem w chaosie. Nie wiadomo, czy możemy uznać, że posiadacz karty nie ma wpływu na wybór miejsca zakupu paliwa w sytuacji, gdy wystawca karty wskaże koncern paliwowy, na którego stacjach posiadacz karty może zatankować paliwo, czy przesłanka zostanie spełniona tylko wówczas, gdy wystawca karty paliwowej wskaże konkretne stacje paliw z podaniem ich lokalizacji.

Ponadto w praktyce pojawiają się niejasności w zakresie przesłanki ponoszenia kosztów przez posiadacza karty. Często przedsiębiorcy korzystający z kart paliwowych płacą cenę za paliwo niższą niż cena obowiązująca na stacji paliw w związku z przydzielonymi rabatami.

Biuro Sastax pomoże rozwiać wątpliwości

Sprawa jest poważna, ponieważ niewłaściwa ocena zajścia przesłanek, a tym samym niewłaściwa kwalifikacja transakcji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w stosowanym mechanizmie karty paliwowej może mieć negatywne skutki dla nabywcy paliwa, który może ponieść negatywne konsekwencje nieuprawnionego odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej od wystawcy karty paliwowej.

W obliczu pojawiających się wątpliwości zaleca się wnikliwą analizę zawartych umów, a także występowanie z indywidualnymi wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Skontaktuj się z nami.