Skip to main content

Postaramy się przybliżyć Państwo trochę bardziej ten temat. Wyjaśnić czym są owe kody PKD i jak z nimi postępować.

Czym tak naprawdę są kody PKD?

Zacznijmy od wyjaśnienia skrótu PKD – Polska Kwalifikacja Działalności.  Została napisana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów w dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Kwalifikacja polega na nadaniu przedsiębiorstwu pięciocyfrowego kodu, który określa jego podstawę działalności. Kod PKD składa się z pięciu różnych poziomów tj. sekcji, działu, grupy, klasy i podklasy.

Jaka pełnią funkcje i dlaczego są ważne ?

Kod PKD przede wszystkim pozwala urzędom stwierdzić jaką działalność prowadzi dane przedsiębiorstwo. Stosowane w ewidencji, statystyce, rachunkowości, dokumentacji oraz w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych publicznej – na przykład GUS.

Ważną rolę odgrywają również  w momencie ubiegania się o dofinansowanie czy też kredyt w banku. Dana instytucja finansowa na podstawie kodu może określić ryzyko kredytowe.

Kolejnym kluczowym elementem jest forma rozliczania. Warto zasięgnąć opinii przed ustaleniem kodu. Doradca podatkowy udzieli nam rady jaki kod wybrać ponieważ będzie miało to wpływ na opodatkowanie. W zależności od rodzaju kodu możemy rozliczać się np. za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy funkcjach kodów PKD należy wspomnieć również, że mają one zastosowanie w wyszukiwarkach branżowych. Wyszukiwarka podporządkowuje na podstawie kodów PKD dane przedsiębiorstwa do odpowiedniej kategorii. Konkretne określenie działalności danego przedsiębiorstwa może zwiększyć szanse na znalezienie korzystnych kontrahentów. Nie gniemy wtedy w morzu różnorakich przedsiębiorstw tylko mamy swoje z góry ustalone miejsce. Jest nas łatwiej znaleźć, jesteśmy bardziej rzetelni i wiarygodni. Może mieć to wpływ na rozwój firmy. W obecnych czasach taka forma wyszukiwania potencjalnych kontrahentów  staje się coraz bardziej popularna.

biuro rachunkowe Sastax Poznań

Jak przebiega cały proces?

Kod PKD musi posiadać każda prowadzana działalność gospodarcza. Osoba zakładająca jednoosobową działalność gospodarczą, w momencie składania wniosku CEIDG- 1 musi wpisać na druku min.1 kod PKD.  Na głównym formularzu można wpisać maksymalnie 7 kodów PKD. Jeśli występuje potrzeba wpisania większej ilości, trzeba je wpisać w załączniku CEIDG.  Coraz popularniejsze jest zakładanie firmy online, wówczas system sam generuje automatycznie odpowiednie formularze.

Obowiązek określania działalności według PKD dotyczy również przedsiębiorców, którzy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Zakładając działalność np. w formie spółki, jednym z podstawowym elementów zawartych w umówię jest określnie przedmiotu działalności. Podanie w umowie zakresu działalności w formie PKD jest pomocne przy rejestracji w KRS.

Poznań biuro rachunkowe

Jak ustalić kod PKD?

Klasyfikacja kodów PKD jest podzielona na różne sekcje które odpowiadają obszarom działalności gospodarczej. Działalnością zostały przypisane litery alfabetu od A do U. Podczas wyboru kodu można skorzystać z ogólnodostępnych wyszukiwarek internetowych. Jeśli wpiszemy określone słowo dotyczące działalności, wyszukiwarka dobierze kod PKD jej odpowiadający.

Podział działalności według PKD 2007:

 • Sekcja A – leśnictwo, rolnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
 • Sekcja D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • Sekcja F – Budownictwo
 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • Sekcja J – Informacja i komunikacja
 • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • Sekcja P – Edukacja
 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
 • Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
 • Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci

Przykład 1.

Przedsiębiorca Antoni myśli o założeniu działalności ogólnobudowlanej specjalizującej się w wykonywaniu konstrukcji dachów,  także w tym danym przypadku dotyczyć go będzie sekcja F – Budownictwo, w której mamy wskazane kody PKD dotyczące tej dokładnie dziedziny, precyzyjniej w dziale 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE, ze wskazaniem na wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych czyli 43.91.Z.

Korzystając z informacji ogólnodostępnych mamy informacje co obejmuje podklasa. Czyli na przykład w tym przypadku podklasa obejmuje: wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, pokrywanie dachów, instalowanie rynien i rur spustowych .

Wybór najlepszego biura podatkowego i kompleksowe usługi księgowe

Co jeśli nie umiemy dobrać odpowiedniego kodu?

W takiej sytuacji najlepiej zgłosić się o pomoc do biura rachunkowego.  SAS TAX – biuro rachunkowe Poznań, posiada kadrę wyszkolonych specjalistów m.in. księgowydoradca podatkowy. Pomogą oni dobrać odpowiedni kod do prowadzonej działalności, doradzą jakie opodatkowanie będzie dla nas odpowiednie. Biuro rachunkowe posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz usług, które pomogą przy tworzeniu własnej działalności gospodarczej jak i dalszemu funkcjonowaniu jej.  Oferta składa się z działów takich jak : księgowość, kadry i płace, audyt podatkowy, zakładanie firmy, doradztwo podatkowe. Dodatkowym autem jest księgowość online, która pomoże nam odpowiednio prowadzić firmę, niezależnie od tego gdzie aktualnie się znajdujemy. Usługi oferowane przez SAS TAX pomogą nam przejść każdy etap począwszy od ustalenia co za działalność gospodarcza będzie prowadzona, nadanie jej numeru PKD, po jej odpowiednie działanie na rynku.

Czy mamy możliwość zmiany kodu PKD?

Zmiany kodu możemy dokonać w każdej chwili. Jeśli chcemy zmienić, wystarczy zaktualizować formularz CEIDG – taki sam formularz, którego używaliśmy podczas wprowadzania pierwszego kodu.

Co jeśli działalność gospodarcza zmienia branżę?

Kody PKD opisują podstawę działalności danego przedsiębiorstwa. Jeśli zamierzamy zrezygnować z danego obszaru, należy wówczas usunąć kod. Jeśli natomiast poszerzamy zakres działalności należy taki kod dodać.

Zgodnie z art. 60.1 § 2 Kodeksu Wykroczeń, za błędnie podany kod, grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności. W praktyce kary są stosowane niezmiernie rzadko, ale i tak należy dbać o poprawność kodu, ponieważ rzutuje on np. na możliwość otrzymania wsparcia z tarcz.

Wpływ PKD na dotacje z tarczy?

Jednym z warunków otrzymania tarcz antykryzysowych jest posługiwanie się kodem Aby otrzymać takie wsparcie, kod wymieniony w rozporządzeniu musi być kodem głównym.

Dodatkowo przypisanie konkretnego kodu PKD jest często obowiązkowe podczas startowania w przetargach. Działalność gospodarcza może zostać odsunięta od możliwości startowania w przetargu nie posiadając tego kodu.

Opłacalna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Czy można prowadzić działalność niezwiązaną z ustalonym PKD?

Za świadczenie usług nie objętych nadanym PKD grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności z Kodeksu Wykroczeń. Kody PKD są elementem klasyfikacji statystycznej i wykonywanie działalności, której się nie ma w PKD, może zostać uznane za uchylanie się od obowiązku statystycznego. Za uchylanie się grozi grzywna do 5 000 zł.

Jak sprawdzić PKD firmy?

Weryfikacja kontrahentów jest istotna, ponieważ pozwala na zabezpieczenie podczas prowadzenia interesów. Warto podkreślić, że wiedza o konkretnych kodach PKD danych firm jest niezwykle istotna.

Jednym z najbardziej promowanych i darmowych sposobów na sprawdzenie kodów, jest odwiedzenie strony https://prod.ceidg.gov.pl. Aby sprawdzić PKD firmy po NIP należy wejść na stronę i uzupełnić dane.

Wpisanie numeru NIP przedsiębiorcy pozwala na analizę kodów PKD, które przypisane są takiej firmie.

Kod PKD, a PKWIU

Kody PKD są powiązane z klasyfikacją PKWIU. PKWIU – czyli Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Klasyfikuje ona wyroby i usługi pochodzenia krajowego oraz z importu. Składa się z siedmiu poziomów. Głównym celem PKWIU jest opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowanie podatkiem od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Ścisłe powiązanie PKD i PKWIU polega na tym, że klasyfikacja PKWIU jest odzwierciedleniem prowadzonej działalności gospodarczej. Na przykładzie Działu A. Przy PKD widnieje rolnictwo,  leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. PKWIU to jego odbicie czyli w Dziale A znajdują się produktu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. I tak, z jednej strony mamy określone rodzaje działalności gospodarczej a po drugiej stronie –  konkretne usługi lub konkretną dostawę towarów.

     Podsumowując zakładanie firmy to tak naprawdę dopiero początek. Cały proces wdrażania założeń wybierania odpowiednich form opodatkowania, znalezienie odpowiedniego dla nas księgowe, biura rachunkowego ma istotne znaczenie. Dobranie  kodu PKD jak wynika z powyższych informacji ma kluczowe znaczenie dla przyszłościowej działalności firmy. Ma ono wpływ na zewnętrzne źródła dofinansowania, z których możemy korzystać.  Obecna sytuacja związana z pandemią pokazała również, że istnieje grupa kodów umożliwiająca korzystanie z pomocy oferowanej przez Państwo.

      Biuro rachunkowe SAS TAX idealnie wpisuje się w aktualne wymogi. W swoich szeregach posiadają  kadrę z wieloletnim doświadczeniem. Oferta jest przejrzysta i służy pomocą na każdym etapie związanym z prowadzeniem działalności. Nie ogranicza nas również lokalizacja, ponieważ usługi prowadzone są online. Po ostatnich wydarzeniach wiemy, jak ważne jest elastyczne i kreatywne podejście do sprawy. SAS TAX stawia na rozwój, dzięki czemu nie straszne nam będą pojawiające się na horyzoncie zmiany podatkowe, czy inne nowelizacje związane z prowadzaniem księgowości.