Skip to main content

Pandemia wywołana COVID-19 doprowadziła do tego, że coraz większa liczba osób podejmuje pracę zdalną. Nowa rzeczywistość wpływa również na coraz większą liczbę osób pracujących zdalnie na terenie naszego kraju na rzecz swoich zagranicznych pracodawców. Część pracowników wróciła do kraju, jednak nie zrezygnowała z pracy na rzecz zagranicznych firm, lecz kontynuuje ją zdalnie z naszego kraju. Osoby pozostające w takim zatrudnieniu powinny zapoznać się z zasadami opodatkowania uzyskiwanego wynagrodzenia.

Rezydencja podatkowa i umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Osoby mające status polskiego rezydenta podatkowego podlegają w RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i zobowiązane są do rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym z dochodów uzyskiwanych w kraju, jak również za granicą. Obowiązek podatkowy należy rozpatrywać z uwzględnieniem Konwencji Modelowej oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej z państwem, w którym siedzibę posiada zagraniczny pracodawca.

Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają zbliżoną konstrukcję i zazwyczaj przewidują, że wynagrodzenie za pracę najemną podlega opodatkowaniu w kraju zamieszkania pracownika, chyba że wykonuje on pracę w innym kraju – wówczas uzyskane wynagrodzenie może podlegać również opodatkowaniu w kraju wykonywania pracy (w zasadzie umowy przewidują opodatkowanie tego wynagrodzenia).

Z powyższego wynika, że faktyczne miejsce wykonywania pracy ma zasadnicze znaczenie dla sposobu opodatkowania uzyskanego wynagrodzenia. Miejsce to należy utożsamiać z miejscem przebywania pracownika podczas wykonywania pracy (zadań służbowych). Warto zaznaczyć, że w kontekście opodatkowania wynagrodzenia z pracy najemnej bez znaczenia pozostaje miejsce siedziby pracodawcy.

Oznacza to, że pracownik wykonujący w Polsce prace zdalnie na rzecz zagranicznego pracodawcy zobowiązany jest opodatkować uzyskane wynagrodzenie z tej pracy wyłącznie w Polsce zgodnie z powyższymi zasadami opodatkowania. Przykładowo pracownik mieszkający z rodziną w Polsce, a zatrudniony w firmie amerykańskiej, który rzeczywiście wykonuje prace z naszego kraju (bez wyjazdu do USA), podlega opodatkowaniu wyłącznie na terenie naszego kraju.

Obowiązki pracownika

Polski pracownik świadczący pracę w omawiany sposób powinien pamiętać o dodatkowych obowiązkach, które na nim ciążą, ponieważ sposób opodatkowaniaodprowadzenia podatku różni się od tradycyjnego rozliczenia pracownika zatrudnionego przez krajowego pracodawcę.

Pracownik osiągający przychody z pracy zdalnej ma obowiązek odprowadzać we własnym zakresie w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki powinien wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany. W omawianym modelu wykonywania pracy nie występuje bowiem płatnik, który wyręczyłby go z tych obowiązków – pracodawca zagraniczny nie ma ustawowych obowiązków pobierania i wpłacania podatku w imieniu pracownika, jak ma to miejsce w tradycyjnym stosunku pracy z polskim pracodawcą. Zagraniczny pracodawca nie pobiera podatku od wypłacanego wynagrodzenia za pracę zdalną, zatem otrzymane przez pracownika wynagrodzenia stanowi dochód brutto.

 

Potrzebujesz doradztwa podatkowego? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.