Skip to main content

Amortyzacja jednorazowa – dlaczego się opłaca?

Podatnicy nabywający nowe urządzenia, a także maszyny chcą jak najszybciej rozliczyć je w kosztach podatkowych. Często zdziwieni są, że nie zaliczą wydatków od razu w koszty podatkowe, a poniesione wydatki zostaną rozłożone w czasie na wiele miesięcy, a zazwyczaj nawet lat w ramach amortyzacji. Dla przykładu okres amortyzacji samochodu może wynosić nawet 5 lat. Oznacza to, że jeśli wartość początkowa samochodu wynosi 100 tys. zł, to po nabyciu Podatnik nie zaliczy od razu w koszty 100 tys. zł, lecz co roku w koszty trafi z tej kwoty 20 tys. zł, aż do całkowitego zamortyzowania pojazdu.

Z pomocą w takiej sytuacji przychodzę przepisy regulujące tzw. amortyzację jednorazową, a więc metodę odpisania wydatków na nabycie środka trwałego w koszty podatkowe. Amortyzacja jednorazowa pozwala na zaliczenie w koszty poniesionego wydatku w okresie realizacji inwestycji, a tym samym pomniejszenie podatku dochodowego w okresie największego wypływu gotówki. Nie dziwi zatem, że korzystanie z tej metody amortyzacji jest bardzo pożądaną metodą amortyzacji wśród przedsiębiorców.

Korzystanie z niej jednak ma pewne obwarowania, a więc przede wszystkim:

  1. podmiotami uprawnionymi do skorzystania z niej są tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą,
  2. dotyczy jedynie niektórych środków trwałych a dokładniej tych z grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych,
  3. podatnicy w ramach omawianej metody amortyzacji mogą dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej 50 tys. euro w roku podatkowym (chodzi o łączną wartość tych odpisów).

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy stawiający pierwsze kroki w biznesie – rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Z kolei w przypadku bardziej doświadczonych przedsiębiorców, dłużej funkcjonujących na rynku, uprawnionymi do stosowania jednorazowej amortyzacji są tzw. mali przedsiębiorcy, a więc tacy, których wysokość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła równowartości 2 mln euro.

Dość poważnym ograniczeniem jest katalog środków trwałych, których nabycie uprawnia do stosowania tej metody amortyzacji, a więc jak wskazano mogą to być wyłącznie środki trwałe z grupy KŚT 3-8 z wyjątkiem samochodów osobowych. Niewątpliwie wyłącznie z tej możliwości rozliczania w kosztach wydatków na nabycie samochodów stanowi dość poważne ograniczenie dla podatników, którzy zdecydowanie najczęściej nabywają samochody w ramach działalności. Jednak w ramach grup 3-8 KŚT mamy m.in.:

  1. kotły i maszyny energetyczne
  2. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  3. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
  4. urządzenia techniczne
  5. środki transportu
  6. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wbrew ograniczeniom grupa ta jest całkiem pojemna, a zatem podczas nabycia nowego urządzenia w ramach firmy są spore szanse, że uda się je zamortyzować jednorazowo.

Kolejnym ograniczeniem jest wysokość jednorazowego odpisu, który nie może przekroczyć w roku podatkowym 50 tys. euro. W sytuacji, gdy wartość początkowa środka trwałego ma wyższą wartość, wówczas możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu do limitu 50 tys. zł, a pozostała wartość amortyzowana jest zgodnie z zasadami ogólnymi w ciągu kolejnych lat.

Omawiając warunki stosowania jednorazowej amortyzacji, należy koniecznie wspomnieć o tym, że zgodnie z przepisami amortyzacja według opisanych zasad stanowi pomoc de minimis. Oznacza to, ze mamy kolejne ograniczenie i ewentualną barierę zastosowania jednorazowej amortyzacji. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej pomoc de minimis nie może przekroczyć dla jednego przedsiębiorcy 200 tys. euro w ciągu trzech lat. Pomoc taka może zostać udzielona w formie dotacji, umorzenia zaległego podatku, umorzenia kosztów egzekucyjnych, skorzystania z jednorazowej amortyzacji, a także rozłożenia na raty podatku. Ustalając wysokość wykorzystanego limitu pomocy de minimis należy brać pod uwagę pomoc udzieloną w danym roku oraz w dwóch latach poprzedzających. W praktyce może się zatem okazać, że przedsiębiorca spełniający wszystkie warunki skorzystania z jednorazowej amortyzacji nie będzie mógł z niej skorzystać z uwagi na przekroczony limit wykorzystanej pomocy de minimis.

Poniżej prezentujemy przykład korzyści płynących z jednorazowej amortyzacji. Jeśli dany przedsiębiorca dokonał zakupu maszyny o wartości 100 tys. zł, której stawka amortyzacji wynosi 20% rocznie, wówczas do kosztów zaliczy 20 tys. zł. A więc wartość tych kosztów wpłynie na obniżenie podatku dochodowego o 3.800 zł rocznie. Z kolei w przypadku amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca zaliczy od razu cały wydatek w koszty tj. 100 tys. zł i obniży swój podatek od razu o kwotę 19 tys. zł. Korzyści są zatem bezsprzeczne – każdy przedsiębiorca ma bowiem świadomość, że może od razu taką kwotą zarabiać wprowadzając ją do obrotu swojej firmy.

amortyzacja jednorazowa

amortyzacja wg zasad ogólnych stawką 20%

wartość początkowa ŚT

100 000,00

100 000,00

wysokość odpisu amortyzacyjnego

100 000,00

20 000,00

koszty podatkowe

100 000,00

20 000,00

kwota zmniejszania wysokości podatku do zapłaty

19 000,00

3 800,00