Skip to main content

Z początkiem lipca weszły w życie długo wyczekiwane zmiany dotyczące opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Taką zmianę wprowadziła ustawa z dnia 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1059, tzw. SLIM VAT 3).

Przypomnijmy, że w 2023 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedyną formą opodatkowania przychodów z tzw. prywatnego najmu. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o ryczałcie, przy przychodach z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku, które nie są związane z działalnością gospodarczą, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

W przypadku najmu prywatnego ryczałt wynosi więc  8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad tę kwotę. Dotychczas limit ten dotyczył łącznie obojga małżonków, co często było przedmiotem dyskusji w orzecznictwie. Zdaniem fiskusa nie miało tu znaczenia, czy wynajmowane były składniki wspólnego majątku małżonków, czy należące do ich majątków odrębnych (np. interpretacja KIS z 26.05.2023 r., 0114-KDIP3-2.4011.314.2023.2.MG). Małżonków obowiązywał jeden wspólny limit w wysokości 100 tys. zł, co było dla nich oczywiście niekorzystne.

Zgodnie ze zmianą, która weszła w życie 1 lipca 2023 r., każdy małżonek ma swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie, a dopiero przekroczenie łącznie przez małżonków kwoty 200 000 zł przychodu będzie skutkowało zastosowaniem wyższej stawki ryczałtu dla przychodu osiągniętego powyżej limitu. W myśl art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) art. 12 ust. 13 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 1 lipca 2023 r. otrzyma nowe brzmienie:

ZmianaDo 30 czerwca 2023 r.Od 1 lipca 2023 r.
art. 12 ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie13. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, kwota przychodów określona w ust. 1 pkt 4 lit. a dotyczy łącznie obojga małżonków.13. W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie określone w ust. 6, kwota przychodów, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 200 000 zł.

 

Stosownie do art. 29 ustawy zmieniającej art. 12 ust. 13 ustawy o ryczałcie w nowym brzmieniu będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01 stycznia 2023 r.

A co z nadpłaconą w pierwszej połowie roku kwotą?  – Podatnik odzyska ją dopiero
w zeznaniu rocznym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy obliczać i wpłacać co miesiąc w terminie do 20 dnia następnego miesiąca. Podatek za grudzień wpłaca się do końca lutego 2023 roku. Co więcej, po spełnieniu odpowiednich wymagań można skorzystać z rozliczenia kwartalnego, wówczas spłata zobowiązania następuje do dnia 20 następnego miesiąca po upływie danego kwartału. Decyzję o takiej formie wpłacania podatku, należy uwzględnić w zeznaniu rocznym.

Rozlicznie przychodu z najmu przez jednego z małżonków

Z nowego przepisu wynika, że każdy małżonek będzie miał swój własny limit, tj. 100 tys. zł przychodu rocznie. Natomiast w przypadku, gdy małżonkowie postanowią o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł (100 tys. x 2).

Przypomnijmy też, że oświadczenie uprawniające do opodatkowania przychodów z najmu przez jednego małżonka składa się właściwemu naczelnikowi US do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy przychód z tego tytułu
w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jest ono skuteczne również w latach następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został otrzymany w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią na piśmie właściwego naczelnika US o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.
Ww. oświadczenie oraz zawiadomienie może podpisać tylko jeden z małżonków.

Podsumowanie: Najem prywatny na ryczałcie a wspólne rozliczenie małżonków

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków
w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

  • Od 1 stycznia 2023 roku można skorzystać wyłącznie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przypadku najmu prywatnego.
    W efekcie podatnicy nie mają możliwości obniżenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego o poniesione koszty.
  • Przed zmianami należało opłacić podatek równy 12,5% już od kwoty 100 000 zł. Od 2023 roku przysługuje limit 200 000 zł dla małżeństw. Do tej kwoty obowiązuje stawka podatku równa 8,5%.
  • Podatek obliczasz oraz wpłacasz do urzędu skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca. Istnieje możliwość skorzystania z rozliczenia kwartalnego, co należy zadeklarować w składanej deklaracji rocznej.
  • Gdy małżonkowie postanowią o złożeniu stosownego oświadczenia, że najem
    będzie w całości rozliczany przez jednego z nich, jego limit wyniesie 200 tys. zł
    (100 tys. x 2).