Skip to main content

Podatnicy, którzy ponieśli stratę w wyniku COVID-19 mają możliwość odzyskania zapłaconego podatku i poprawy swojej płynności finansowej. W obliczu panującej pandemii, ustawodawca w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji i często na skraju bankructwa, wprowadził do ustawy o podatku dochodowym możliwość wstecznego i jednorazowego rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 roku.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami podatnicy w zeznaniu rocznym mogą obniżyć uzyskany dochód z danego źródła przychodów o wysokość straty z tego źródła w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, przy czym kwota obniżenia  którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości straty poniesionej w danym roku. Podatnicy mają jeszcze możliwość jednorazowego odliczenia straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 mln PLN (a nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach 5-letniego okresu).

Założenia tarczy antykryzysowej dotyczące podatników PIT i CIT

W ramach tarczy antykryzysowej, której celem jest łagodzenie konsekwencji panującej pandemii, ustawodawca dodał art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz art. 38f w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z tymi regulacjami Podatnicy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł

  • dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnicy PIT),
  • dochód za 2019 r. lub rok kończący się w 2020 r . (podatnicy CIT).

biuro księgowe SAS TAX Poznań

Obniżenie straty na wskazanych warunkach kierowane jest do podatników PIT, którzy z powodu COVID-19:

  1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

podatku CIT z preferencji mogą skorzystać podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

  1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
  2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

W celu skorzystania z omawianej preferencji podatnik powinien złożyć korektę zeznania za rok 2019 r. (w przypadku podatników CIT korektę należy złożyć za rok podatkowy 2019 lub kończący się w 2020 roku).

Korzyści wynikające z tarczy antykryzysowej

Zasadniczą korzyścią dla podatników wynikającą z wprowadzonej przez ustawodawcę regulacji jest możliwość odliczenia straty powstałej w związku z pandemią COVID-19 wstecznie od dochodu osiągniętego w roku poprzednim, a nie od dochodu z następujących 5 lat, co ma miejsce w dotychczas obowiązujących przepisach w zakresie rozliczania strat podatkowych. Podatnik nie musi zatem czekać z rozliczeniem straty do momentu składania zeznań podatkowych za kolejne lata.

Przykład

Podatnik PIT opodatkowany podatkiem liniowym w 2020 roku wykazał stratę podatkową w wysokości 100 tys. zł. Jego przychód wynosił 140 tys. zł. Z kolei 2019 rok zakończył zyskiem w wysokości 120 tys. zł, a przychód wyniósł 300 tys. zł. Koszty uzyskania przychodów w 2019 roku osiągnęły poziom 180 tys. zł. Podatnik zapłacił podatek PIT za 2019 rok w wysokości 22.800 zł.

We wskazanym przykładzie spełnione zostały wszystkie warunki skorzystania z preferencyjnego rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. poprzez obniżenie dochodu osiągniętego w 2019 roku.

W wyniku złożonej korekty Podatnik dochód za 2019 rok w wysokości 120 tys. zł obniży o stratę z 2020 roku w wysokości 100 tys. zł. Podstawa opodatkowania wyniesie 20 tys. zł, a więc podatek do zapłaty po korekcie wyniesie 3.800 zł. Podatnik w wyniku złożonej korekty zeznania podatkowego za 2019 rok otrzyma zwrot nadpłaconego podatku w wysokości 19.000 zł.

Nasze biuro służy pomocą w zakresie oceny możliwości zastosowania wskazanej preferencji u Podatników oraz w zakresie sporządzenia korekty zeznania podatkowego. Zapraszamy do kontaktu.