Udostępnij!

Korzystanie z ulgi na działalność badawczo – rozwojową

Ulga na działalność badawczo – rozwojową została wprowadzona do polskiego systemu podatkowego w 2016 roku – korzystać z niej mogą podatnicy PIT (a więc przedsiębiorcy prowadzący indywidualne działalności gospodarcze, bądź działalności w formie spółek osobowych), a także podatnicy podatku CIT (spółki kapitałowe).

Zgodnie z art. 18d ustawy o CIT podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Ulga polega zatem na odliczeniu w składanym zeznaniu podatkowym tzw. kosztów kwalifikowanych – kosztów zaliczonych w trakcie roku podatkowego do kosztów uzyskania przychodów. Skorzystanie z ulgi pozwala na optymalizację płaconego podatku dochodowego, poprzez dwukrotne uwzględnienie w zeznaniu podatkowym tego samego wydatku podczas ustalania podstawy opodatkowania.

Ustawa wprost definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem kosztów kwalifikowanych – uznaje się za nie:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

  • 1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

  • 2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej;

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

  • 4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c)odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Podatnicy chcący skorzystać z ulgi i preferencji, które umożliwia, powinni pamiętać, że podstawowym warunkiem skorzystania ze wskazanej ulgi jest prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej. Z definicji dostępnej w ustawie o CIT (i odpowiednio ustawie o PIT) wynika, że jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W celu ustalenia pojęcia badań naukowych lub prac rozwojowych ustawodawca odsyła nas do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. I tak zgodnie z definicją wynikającą z tej ustawy

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wprawdzie przytoczone powyżej definicje działalności badawczo – rozwojowej są bardzo szerokie, jednak należy uznać je za nieostre. W praktyce mogą przysporzyć podatnikom problemów podczas oceny, czy ich działalność nosi znamiona działalności badawczo-rozwojowej, a więc czy są uprawnieni do wdrożenia ulgi w swoich rozliczeniach podatkowych. Z kolei organom podatkowym dają szeroki wachlarz możliwości do kwestionowania w trakcie prowadzonych kontroli podatkowych zastosowania przez podatnika omawianej ulgi podatkowej.

Organy podatkowe prezentują bowiem podejście, zgodnie z którym „przepisy o działalności badawczo-naukowej, należy interpretować ściśle, a zatem tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p.” (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 08.03.2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.552.2018.2.JS).

Ponadto organy podatkowe zwracają uwagę na twórczy charakter i systematyczność prowadzonej działalności badawczo rozwojowej, np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 24.05.2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.74.2019.1.BM, wskazał, że: „taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, czyli bieżące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych podjętych w przeszłości, jak i rozpoczęcie działań badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym założeniu, że podatnik w przyszłości będzie dalej podejmował i realizował prace tego rodzaju. Przesłankę tę należy zatem rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.”.

Reasumując należy podkreślić, że ulga na działalność badawczo – rozwojową jest korzystnym rozwiązaniem oferowanym przez polski system podatkowy, gdyż pozwala innowacyjnym przedsiębiorstwom na znaczne obniżenie płaconego podatku dochodowego. Jeśli tylko przedsiębiorstwo prowadzi działania, w efekcie których powstają nowe produkty i usługi, ich ulepszenia lub prototypy, istnieją poważne podstawy do dokładnego przeanalizowania, czy prowadzone działania zaliczają się do kategorii działań badawczo – rozwojowych. Kwestia kwalifikowalności działań do działalności badawczo – rozwojowej budzi duże wątpliwości i niestety bardzo często stanowi podstawę rezygnacji przez podatników z omawianej ulgi podatkowej z obawy przed zakwestionowaniem rozliczeń przez organ podatkowy. Postępowanie takie jest niezasadne i krzywdzące dla podatników. Korzystanie z ulgi na B+R przynosi korzyści podatkowe i może być całkowicie bezpieczne, dlatego podatnicy zamiast rezygnacji z wdrożenia ulgi w swoich rozliczeniach, powinni skupiać się nad zabezpieczeniem swoich interesów w razie kontroli podatkowej przez fiskusa. Z tego względu powinni uważnie przenalizować ze specjalistą, czy ich działalność kwalifikuje się do działalności badawczo – rozwojowej, a w razie wątpliwości wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w tym zakresie, w celu uzyskania ochrony.

Zapraszamy do kontaktu przedsiębiorców zainteresowanych ulgą na działalność badawczo – rozwojową. Zapewniamy wsparcie w skorzystaniu z ulgi oraz w prowadzeniu wymaganych ewidencji księgowych.

Paulina Nużyńska
Doradca Podatkowy nr wpisu 12791
Zapraszam do kontaktu:
paulina.nuzynska@sastax.pl
tel. 502-543-740

Udostępnij!
Poznaj nasze usługi:
Księgowość.

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić .

Prowadzisz biznes?
Pomożemy go rozwinąć!

Dzielimy się wiedzą .

Nasze nagrody i ubezpieczenia .

Lloyd's Register Quality Assurance

Wspiera nas międzynarodowa instytucja działająca w obszarze certyfikacji systemów jakości.

Family Business

Jesteśmy dumni z bycia firmą rodziną, co wiernie obrazuje nasze podejście do klienta.

Laur Eksperta

Zdobyliśmy znak jakości nadawany przez naukowców najbardziej prestiżowych polskich uczelni.

Nad pracą naszego zespołu czuwa doradca podatkowy.

W celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych naszych klientów.

Referencje .

Pasja i profesjonalizm Pani Marleny to jedno, ale przede wszystkim umiejętność prostego, przejrzystego przekazu skomplikowanego języka księgowego, urzędowego! … Moja firma jest w dobrych rękach, a ja śpię spokojnie. Polecam z całego serca! 🙂

Jagoda Wojczyńska

Właściciel
Mirtillo
Mirtillo

Bardzo dobrze mi się współpracuje z firmą SAS TAX.
Największym plusem jest przede wszystkim szybki, łatwy kontakt oraz ekspresowe działanie.

Paulina Jagodzińska

beauty-fashion-shopping.pl
beauty-fashion-shopping.pl

Dotychczasowa współpraca przebiegała w atmosferze pełnego zaufania i profesjonalizmu … pozwala nam polecić tę firmę, oraz osoby w niej pracujące jako solidną i pełną profesjonalizmu.

Arkadiusz Śmiechowski

Prokurent
Choma Expert

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję