Poradnik eksperta

Strona główna
Biznes
Nie znaleziono elementów
Nie znaleziono elementów
 
Rodzaje opodatkowania w działalności gospodarczej

Każda działalność gospodarcza założona w Polsce jest zobowiązana do opłacania podatków. Podatki te płaci się na podstawie formy opodatkowania wybranej już w chwili zarejestrowania firmy w urzędzie. Młody przedsiębiorca zobligowany jest do wskazania jej w druku rejestracyjnym, czyli CEIDG-1.

Wybór formy opodatkowania często wynika z tego, jaką działalność gospodarczą chce się prowadzić lub jakie dochody z niej będzie się osiągać. Jeśli tak nie jest i początkujący biznesmen ma dowolność w zakresie wyboru formy opodatkowania, swoją decyzję powinien skonsultować z kancelarią księgową, której później powierzy prowadzenie księgowości firmy. Konsultacje te pomogą wybrać najlepszą dla przedsiębiorstwa opcję. Co do zasady polski ustawodawca wyróżnia cztery podstawowe formy opodatkowania dochodów firm jednoosobowych, spółek cywilnych oraz osób fizycznych. Poznaj te formy i dowiedz się, która z nich będzie najlepsza dla twojego przedsiębiorstwa.

Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorca w Polsce

Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery formy opodatkowania dochodu przedsiębiorstw. Jako tę najpopularniejszą i podstawową wskazuje się zasady ogólne, znane też pod nazwą skali podatkowej. Oprócz niej przedsiębiorcy działający nad Wisłą mogą rozliczać się na podstawie podatku liniowego lub zryczałtowanych form opodatkowania, do których zalicza się kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych zwane też skalą podatkową to najczęściej wybierana opcja przez przedsiębiorców. Podatki opłacane są tu od uzyskiwanego przez firmę dochodu na podstawie ustalonej przez ustawodawcę skali. Należy pamiętać, że jako dochód rozumie się różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi na prowadzenie działalności kosztami. Aby móc rozliczać się na zasadach ogólnych tę formę opodatkowania należy wskazać na druku CEIDG-1 jako tą właściwą. W przypadku spółek wybór skali podatkowej, powinien być poświadczony oświadczeniem każdego ze wspólników. Przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w oparciu o inną formę opodatkowania, a w następnych latach chcą ją wybrać, muszą złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie do właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia.

Rozliczenie podatku dochodowego następuje według dwustopniowej skali. Przedsiębiorcy, których dochód nie przekroczył 85 828 zł płacą 18%, natomiast ci z podstawą do obliczania podatku powyżej tej kwoty zobowiązani są do zapłaty podatku w wartości 15 395,04 zł plus 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł (dane na rok 2017). Od każdej z tych kwot odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek.

Podatek dochodowy naliczany według zasad ogólnych płaci się miesięcznie lub kwartalnie, najpóźniej do 20 dnia wskazanego miesiąca. Opłata uznawana jest za zaliczkę, a jej rozliczenie następuje dopiero w zeznaniu rocznym na PIT-36, które należy złożyć do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Wady i zalety skali podatkowej

Do najważniejszych zalet skali podatkowej zalicza się fakt, że przedsiębiorca, który nie przekroczył dochodu w wysokości 3091 zł, nie musi go płacić. Można też odliczyć od niego koszty uzyskania przychodu oraz korzystać z kredytów podatkowych i przysługujących ulg. Ważną informacją jest również fakt, że w przypadku skali podatkowej rozliczać można się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem. Trzeba jednak pamiętać, że przy tej formie opodatkowania przedsiębiorca musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub księgę rachunkową, a jeśli osiąga wyższe dochody, dodatkowo jest się opodatkowanym stawką 32%.

Czym jest podatek liniowy?

Kolejną formę opodatkowania w Polsce jest podatek liniowy. Wybierając tę opcję, przedsiębiorca płaci podatek w stałej wysokości niezależnie od osiąganych dochodów. Stawka podatku liniowego wynosi 19% od dochodu. Wybór oraz zmiana opodatkowania na podatek liniowy następuje w ten sam sposób jak w przypadku skali podatkowej. Podobnie wygląda również kwestia opłacania podatku dochodowego.

Wady i zalety podatku liniowego

Podatek liniowy to dobre rozwiązanie przede wszystkim dla firm, które osiągają duże dochody. Będą one opodatkowane jedną stawką bez względu na to, jakie są one wysokie. W podatku liniowym nie mają też zastosowania żadne dodatkowe formy opodatkowania, z jakim ma się do czynienia jak np. w skali podatkowej. Do zalet tej formy opodatkowania zaliczamy również to, że gdy przedsiębiorstwo nie osiąga dochodu, to podatku się nie płaci.

Podatek liniowy ma jednak swoje wady. Wśród tych można wymienić fakt, że brakuje tu kwoty wolnej od podatku, możliwości skorzystania z ulg i kredytu podatkowego czy rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Przedsiębiorca musi też prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz w przypadku, gdy przekracza 120 000 euro przychodu księgi rachunkowe.

Czym jest ryczałt od dochodów ewidencjonowanych?

Polskie prawodawstwo dopuszcza rozliczenie podatkowe w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku opodatkowaniu ulegają przychody, a nie dochody przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w tej formie opodatkowania nie ma możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Opodatkowanie ryczałtem jest przeznaczone dla osób fizycznych, które swój dochód otrzymują z pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby móc rozliczać się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,należy spełnić jeden z dwóch warunków:

  • uzyskiwać przychody z działalności gospodarczej nieprzekraczające 250 000 euro i prowadzonej samodzielnie,
  • uzyskiwać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, której suma przychodów nie przekracza 250 000 euro dla wszystkich wspólników.

Należy również wspomnieć, że z opodatkowania ryczałtem wyłączone są działalności gospodarcze, które uzyskują przychód lub jego cześć z tytułu prowadzenia:

  • apteki, lombardy,
  • działalność związana z wolnymi zawodami (za wyjątkiem lekarzy, techników dentystycznych, felczerów, pielęgniarek, położnych, tłumaczy, nauczycieli),
  • działalności gospodarcze związane z wymianą usług wymienionych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w załączniku nr 2,
  • działalności związane z handlem częściami oraz akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
  • działalności oparte na wytwarzaniu produktów objętych akcyza.

Z ryczałtu wyłączeni są również przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej, są okresowo zwolnieni z opłacania podatku dochodowego lub też przed zmianą formy opodatkowania oni sami, lub współmałżonek z tytułu prowadzenia firmy opłacali podatek na zasadach ogólnych.

W przypadku tej formy opodatkowania podatnik ma do czynienia z pięcioma stawkami, które wynoszą: 3, 5,5, 8,5,  17 oraz 20%. Stawka ryczałtu jest dostosowana do przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Ryczałt płaci się miesięcznie lub kwartalnie. W pierwszym przypadku podatku trzeba zapłacić do 20 dnia następnego miesiąca, w przypadku rozliczania kwartalnego do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału. Opłaty te są zaliczkami rozliczanymi na koniec roku.

Wady i zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy decydują się nie rozliczać ryczałtem, muszą wywiązać się z wielu obowiązków nakładanych na nich ustawowo. Zobligowani są do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów niewykazującej kosztów, posiadania i przechowywania dowodów zakupów, prowadzenia ewidencji wyposażenia, środków trwałych i karty przychodów, sporządzania wykazu składników majątku, ewidencji przychodów i remanentu posiadanych towarów oraz składania zeznania rocznego.

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wybiera ją przedsiębiorca i opłaca podatek, który uzależniony jest m.in. od: miejscowości, w której prowadzi się działalność, ilości zatrudnionych pracowników, rodzaju świadczonych usług/sprzedawanych towarów, wieku podatnika oraz rozmiaru przedsiębiorstwa. Jak więc widać podatek opłacany na podstawie karty podatkowej nie ma nic wspólnego z osiąganym przychodem lub dochodem. Jednak z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać wszystkie firmy. Jest ona przeznaczona jedynie dla podatników, którzy prowadzą działalność w zakresie: handlu detalicznego artykułami spożywczymi i poza spożywczymi z wyłączeniem paliw, pojazdów mechanicznych oraz towarów objętych koncesja, gastronomii ze sprzedażą alkoholu do 1,5 promila, transportu wykonywanego jednym pojazdem, usług rozrywkowych, wolnych zawodów związanych ze zdrowiem ludzi oraz zwierząt, opieką nad osobami starszymi, chorymi oraz dziećmi, usług edukacyjnych świadczonych na godziny.

Wady i zalety karty podatkowej

Podstawowym plusem karty podatkowej jest niska jednolita stawka podatku oraz brak konieczności prowadzenia ksiąg przychodu i rozchodu. Jednak wybierając tę formę opodatkowania, trzeba liczyć się z tym, że podatek w ustalonej wysokości trzeba płacić niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Od tych nie można natomiast odliczyć kosztów uzyskanych przychodów, poza składką na ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego przedsiębiorca rozliczający się kartą podatkową zobligowany jest do wystawiania faktur i rachunków na życzenie klienta, rozliczenia zaliczek na podatek i składek ZUS od zatrudnionych pracowników oraz rozliczeń rocznych. W przypadku karty podatkowej podatek należy zapłacić do 7 dnia następnego miesiąca.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem, jesteś na etapie zakładania firmy i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać, zapraszamy do kontaktu z SAS TAX. W ramach usług dedykowanych start-upom oraz młodym firmom pomagamy w wyborze optymalnej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

PROWADZISZ BIZNES? POMOŻEMY GO ROZWINĄĆ

Dostaniesz nawet 20h wolnego czasu miesięcznie, zabezpieczymy Twoje dane, pomożemy w optymalizacji procesów biznesowych, ułatwimy planowanie inwestycji, damy więcej możliwości rozwoju biznesu.

Zadbamy o Twój czas już teraz, podaj swój telefon, lub adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą w przeciągu 24h.